Powrót do informacji na temat Konferencji w 2018 roku

 


 

 

I Konferencja Naukowo - Techniczna "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska"

Warszawa, 17 stycznia 2017 roku

W dniu 17 stycznia 2016 r. odbyła się w Warszawie I Konferencja Naukowo - Techniczna "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska" współorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska, we współpracy z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Głównym celem Konferencji była wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ochrony i zarządzania środowiskiem. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział około 70 uczestników: przedstawicieli 11 jednostek naukowo-badawczych (instytutów i uczelni wyższych), centralnych i regionalnych instytucji administracji publicznej, sektora dostawców usług i technologii oraz mediów. Zaprezentowanych zostało 26 referatów.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował następujące zagadnienia:

 ·       Systemy informatyczne w monitoringu jakości środowiska

·       GIS i analizy przestrzenne

·       Modelowanie i analizy zjawisk i procesów środowiska

·       Prace badawcze i wdrożenia systemów informatyki środowiska

 

Poniżej zamieszczono program Konferencji oraz przedstawione prezentacje.

                          

9.20 - 9.30          Otwarcie Konferencji

                           Krystian Szczepański - Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego

                           Dominik Kobus - Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Informatyki Środowiska

9.30 - 9.45          Działalność Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego

                           Krystian Szczepański - Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego

                           Prezentacja

 

9.45 - 10.00       Działalność Polskiego Stowarzyszenia Informatyki Środowiska

                           Dominik Kobus - Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Informatyki Środowiska

                           Prezentacja

 
 

Sesja 1: Systemy informatyczne w monitoringu jakości środowiska

 

10.00 - 10.15     Monitoring jakości powietrza w Polsce w zakresie substancji złowonnych

                           Izabela Sówka - Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Laboratorium Badań Olfaktometrycznych

                           Prezentacja

 

10.15 - 10.30     Analiza sensoryczna oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków

                           Dominik Rogalski, Mirosław Szyłak-Szydłowski - Politechnika Warszawska

                           Prezentacja

 

10.30 - 10.45     Rola aplikacji "Jakość powietrza w Polsce" w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza

                           Magdalena Brodowska - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

                           Prezentacja

 

10.45 - 11.00     Ocena możliwości badawczych prototypu stacji do pomiaru stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza

                           Wojciech Batko, Marek Oliszewski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

                           Lidia Dąbek, Zbigniew Skrobacki - Politechnika Świętokrzyska

                           Prezentacja   Streszczenie

 

11.00 - 11.15     Przerwa kawowa

 

11.15 - 11.30     Rozwiązania bezzałogowe w służbie ochrony środowiska

                           Tomasz Kierul - SOFTBLUE S.A.

                           Prezentacja

 

11.30 - 11.45     Bezpieczeństwo ekologiczne miast w aspekcie zastosowania technologii RFID

                           Tomasz Waśniewski, Dorota Krupnik - Wojskowa Akademia Techniczna

                           Prezentacja (prezentacja wykonana w systemie Prezi - plik *.exe)

 

11.45 - 11.55     Zastosowanie standardów OGC do opisu danych dotyczących jakości środowiska

                           Mariusz Rogulski - Politechnika Warszawska

                           Prezentacja

 

11.55 - 12.05     Jakość informacji o środowisku - "odpowiedzialność" za informację

                           Dominik Kobus - Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska

                           Prezentacja

 

 

Sesja 2: GIS i analizy przestrzenne

 

12.15 - 12.30     Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

                           Mieczysław Kunz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                          Prezentacja

 

12.30 - 12.45     Zintegrowane zarządzanie Miastem Inteligentnym: norma ISO 37120 a Miejski System Informacji Przestrzennej (GIS)

                           Szymon Ciupa - www.smartcity-expert.eu

                           Prezentacja

 

13.00 - 13.15     Miejski System Informacji Przestrzennej w Kielcach narzędziem zarządzania zrównoważonym rozwojem

                           Jadwiga Skrobacka - Urząd Miasta Kielce

                           Prezentacja

 

13.15 - 13.30     Analiza zmienności przestrzennej zanieczyszczeń wód powierzchniowych z użyciem narzędzi GIS

                           Andrzej Leśniak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

                           Prezentacja

 

13.40 - 14.30     Obiad

 

Sesja 3: Modelowanie i analizy zjawisk i procesów środowiska

 

14.30 - 14.45     Statystyczne modelowanie powodzi w obwałowanych rzekach

                           Krzysztof Kochanek, Witold Strupczewski, Ewa Bogdanowicz. - Instytut Geofizyki PAN

                           Prezentacja

 

14.45 - 15.00     Wykorzystanie Informatycznego Systemu Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych w ograniczaniu zagrożeń powodziowych

                           Monika Chuchro - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

                           Prezentacja     Streszczenie

 

15.00 - 15.15     Analiza jakości powietrza atmosferycznego w Warszawie

                           Piotr Holnicki, Andrzej Kałuszko, Zbigniew Nahorski - Instytut Badań Systemowych PAN, 
                         Marko Tainio - Instytut Badań Systemowych PAN, UKCRC Centre for Diet and Activity Research (CEDAR), University of Cambridge, UK,

                           Prezentacja    Streszczenie

 

15.15 - 15.30     Przykład zastosowania oprogramowania COPERT 4 do oceny zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie komunikacji miejskiej w Aglomeracji Krakowskiej

                           Paulina Bździuch, Marek Bogacki - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

                           Prezentacja    Streszczenie

 

15.30 - 15.45     Funkcjonalność pakietu Openair w analizie stanu jakości powietrza

                           Adriana Szulecka, Robert Oleniacz, Mateusz Rzeszutek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

                           Prezentacja    Streszczenie

 

15.45 - 16.00     Zamiana punktowych danych wilgotności objętościowej gleby na rozkłady powierzchniowe

                           Ewa Borecka-Stefańska, Amadeusz Walczak, Anna Daniel, Małgorzata Dawid, Grzegorz Janik - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                           Prezentacja    Streszczenie

 

16.00 - 16.15     Dobór optymalnych warunków chemicznego strącania fosforu w ściekach w oparciu o symulację komputerową

                           Zbigniew Kowalewski, Elena Neverova-Dziopak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

                           Prezentacja   Streszczenie

 

16.15 - 16.30     Możliwości zastosowania systemów wielokryterialnego wspomagania decyzji w ocenach oddziaływania na środowisko

                           Wiktor Treichel - Politechnika Warszawska

                           Prezentacja

 

16.40 - 17.00     Przerwa kawowa

 

Sesja 4: Prace badawcze i wdrożenia systemów informatyki środowiska

 

17.00 - 17.15     Przegląd prac badawczych w Instytucie Badań Systemowych PAN w zakresie modelowania i systemów informatycznych w ochronie środowiska

                           Zbigniew Nahorski - Instytut Badań Systemowych PAN

                           Prezentacja

 

17.15 - 17.30     Doświadczenia w budowie i utrzymaniu systemów pomiarowych dla monitoringu zanieczyszczeń powietrza

                           Tomasz Kosiak - DACSYSTEM sp. z o.o.

                           Prezentacja

 

17.30 - 17.45     Jak stworzyć system idealny? Wybrane przykłady w zakresie informatyki środowiska.
                          Maciej Kotok - Evertop sp. z o.o.

                           Prezentacja

 

17.45 - 18.00     Doświadczenia w zakresie informatyki środowiska

                           Grzegorz Pusz, Adam Straczyński - Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

                           Prezentacja

 

18.00 - 18.10     Podsumowanie Konferencji

 

  Współpraca medialna:

 

 

 

© 2018 PSIŚ